Fundacja Rime   Adres rejestrowy: ul. Śródziemnomorska 55/18, 02-758 Warszawa.
KRS: 0000620500   NIP: 521-373-65-90
Adres biura i Ośrodka: 00-508 Warszawa  Al. Jerozolimskie 11/19  lok. 042  tel.: +48 22 115 8000 mail: rime@fundacjarime.pl
https://goo.gl/maps/qEDEpZgtc5n

Dziamgon Kongtrul Rinpocze i Beru Khyentse Rinpocze są Patronami Fundacji ze względu na szczególny charakter współpracy – zgodnie z zapisami statutu Fundacji.
Patroni są ekspertami w zakresie tradycji, kultury i sztuki tybetańskiej i stale doradzają Fundacji w zakresie merytorycznym jej działań statutowych.

Fundator, Prezes Fundacji: Elwira Bocheńska elwira.bochenska@fundacjarime.pl
Członek Zarządu Fundacji: Leszek Kasprowicz  leszek.kasprowicz@fundacjarime.pl
Fundator, Dyrektor Fundacji: Krzysztof Witkowski krzysztof.j.witkowski@fundacjarime.pl 

Biblioteka książek i nagrań:  biblioteka@fundacjarime.pl
Dharma Shop: dharmashop@fundacjarime.pl
Rezerwacje i organizacja kursów: kursy@fundacjarime.pl

Konto ogólne: mBank: PL 91 1140 2004 0000 3202 7666 7168  „Darowizna na cele statutowe”
Konto TYLKO dla darowizn na utrzymanie Ośrodka:PL 45 1140 2004 0000 3702 7666 7169  „Darowizna na utrzymanie siedziby”
Konto celowe budowa Ośrodka: PL 33 1140 2004 0000 3502 7717 1980  „Darowizna celowa na budowę Ośrodka”
Konto dharmashopu: PL 62 1140 2004 0000 3302 8191 1752
Konto dla darowizn w €: BREXPLPWMBK PL 40 1140 2004 0000 3712 1125 4887 „Darowizna na cele statutowe”  
                                                                                                                                  („Donation for statutory purposes”)
Konto dla darowizn w $: BREXPLPWMBK PL 85 1140 2004 0000 3412 1307 3459 „Darowizna na cele statutowe”  
                                                                                                                                  („Donation for statutory purposes”)
Działania Fundacji wspierają fundacje o podobnym charakterze, oraz osoby wrażliwe na zanik kultury tybetańskiej.
Wyciąg ze statutu Fundacji Rime:

Pkt 2.

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Celem właściwego realizowania celów statutowych i gospodarczych, Fundacja może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji w językach obcych.
 7. Czas trwania fundacji nie został ograniczony.
 8. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek prawa cywilnego
  i handlowego, jak też do innych fundacji.
 9. Właściwym ministrem dla Fundacji jest Minister właściwy dla spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział II. Cele i Zasady Działania.

Pkt 4 Celem fundacji jest:

 1. wspieranie, rozwój, propagowanie i ochrona kultury tybetańskiej,
 2. upowszechnianie w świadomości społecznej humanistycznych wartości kultury tybetańskiej,
 3. wspieranie poprzez działania edukacyjne upowszechniania kultury, sztuki i tradycyjnych wartości kultury tybetańskiej,
 4. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie dla rozwoju kultury i sztuki tybetańskiej.

Pkt 5 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

–    organizację spotkań, wykładów i imprez kulturalnych finansowanych przez Fundację,
–    realizację, a także finansowanie lub wspieranie projektów wydawniczych periodycznych, książkowych, internetowych i elektronicznych,
–    gromadzenie księgozbiorów, zbieranie czasopism oraz innych materiałów informacyjnych o kulturze i sztuce tybetańskiej, a także
prowadzenie w tym zakresie biblioteki,
–    wspieranie tłumaczeń tekstów związanych z kulturą, sztuką i tradycją tybetańską,
–    gromadzenie przedmiotów kultury materialnej Tybetu, oraz wspieranie rozwoju rękodzielnictwa w tym zakresie,
–    działaność edukacyjno-informacyjną finansowaną przez Fundację,
–    wspieranie finansowe oraz rzeczowe organizacji zorientowanych na przekaz kultury tybetańskiej,
–    rozwijanie kontaktów, wymiana informacji oraz doświadczeń z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi organizacjami związanymi z kulturą tybetańską,
–    wspieranie nabywania lub budowy ośrodków zajmujących się propagowaniem tradycji i kultury tybetańskiej. Obejmuje to również
konserwację i ochronę zabytków, o ile wykorzystywane są jako siedziby takich ośrodków,
–     działalność charytatywną, prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej
finansowanej przez Fundację, służącej do realizacji celów statutowych Fundacji,
–    świadczenie czynności administracyjnych i pomocniczych względem biura i siedziby Fundacji.

Rozdział IV. Tytuł Patrona Fundacji i Sponsora Honorowego.

Pkt 9
Beru Khyentse Rinpoche i Jamgon Kongtrul Rinpoche zostali uznani przez Fundatorów za Patronów Fundacji ze względu na szczególny charakter współpracy. Patroni są ekspertami  w zakresie tradycji, kultury i sztuki tybetańskiej i doradzają stale Fundacji w zakresie merytorycznym jej działań statutowych.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej w przeciągu roku w wysokości: co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub – gdy idzie o osoby zagraniczne – 15.000 (piętnaście tysięcy) USD, uzyskują tytuł Sponsora Honorowego Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

Rozdział V. Organy i organizacja Fundacji.

Fundatorzy: Elwira Bocheńska i Krzysztof Witkowski