Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Ze względu na nieprzerwaną transmisję nauk przekazywanych z mistrza na ucznia zwana jest “linią ustnego przekazu”.
Początki Karma Kagyu sięgają X wieku w Indiach i nauk wielkiego jogina Tilopy (988-1069), który otrzymał cztery wyjątkowe przekazy nauk tantrycznych i osiągnął w nich mistrzostwo. Nazwa Kagyu jest zatem skrótem od tybetańskiego określenia “linii czterech transmisji”. Przyjmuje się, że owe cztery tajemne nauki, które otrzymał Tilopa były to: Sangwa Dupa Tantra wraz Praktyką Iluzorycznego Ciała przekazana przez Nagarjunę, Praktyka Świadomego Śnienia przekazana przez Nakpopę, Praktyka Przejrzystego Światła przekazana przez Lawapę oraz Tantra Hevajry i praktyka Tummo przekazane przez Khandro Kalpa Zangmo.
Tilopa przekazał nauki Naropie, który stworzył z nich system medytacji zwany “Sześć Jog Naropy”. Stał on się rdzeniem nauk Karma Kagyu. Naropa przekazał swoją wiedzę Marpie zwanemu Wielkim Tłumaczem, uważanemu za tego, który przeniósł nauki Buddy z Indii do Tybetu i rozprzestrzenił je.
Uczniem Marpy był Milarepa, który stał się jednym z najsłynniejszych joginów Tybetu. Dzięki oddaniu praktyce Mahamudry i Sześciu Jog Naropy osiągnął zrozumienie natury wszystkich zjawisk. Jego nauki zostały spisane w zbiorze Sto Tysięcy Pieśni Milarepy na przełomie XV/XVI wieku przez Tsangnyöna Herukę.
Milarepa przekazał swoje nauki Gampopie, lekarzowi z Dagpo. Gampopa był pierwszym mnichem w tradycji Karma Kagyu i stworzył podstawy systemu monastycznego szkoły. Jego “Klejnotowa Ozdoba Wyzwolenia” w której opisuje stopniową ścieżkę ku wyzwoleniu do dziś stanowi podstawowy tekst wskazówek dla praktykujących buddystów.
I Karmapa Dysum Khyenpa (1110-1193) był uczniem Gampopy i otrzymał od niego pełen zestaw wskazówek i przekazów nauk Kagyu, dzięki którym osiągnął pełną realizację. Zapoczątkował on linię Karmapów – przepowiedzianych przez Buddę, świadomie inkarnujących duchowych przewodników. Kontynuował swoją pracę w kolejnym wcieleniu jako II Karmapa Karma Pakshi. Od tego czasu Karmapowie manifestują się w swoich kolejnych inkarnacjach stając na czele szkoły Karma Kagyu. Obecnie Dzierżawcą Linii Przekazu jest XVII  Karmapa Trinley Thaye Dorje.
Karmapowie przyczynili się do dynamicznego rozwoju linii Kagyu, która szybko stała się szeroko praktykowaną ścieżką buddyzmu w Tybecie. Jej głównymi wyróżnikami są: kompletny zestaw nauk Mahamudry i Kadampy, akcent położony na praktykę medytacji oraz ustny, nieprzerwany przekaz nauk z Nauczyciela na ucznia.

Karma Kagyu w Europie i Ameryce

Gdy ogniste woły będą się poruszać na kołach,
po niebie będą latać żelazne ptaki,
a Tybetańczycy będą rozproszeni po całym świecie,
moja nauka dotrze do kraju białego człowieka.
Guru Rinpoche

Powyższą przepowiednię Guru Rinpoche postanowił zrealizować XVI Karmapa Rangjung Rigpe Dordże, wielki jogin i uchodźca z Tybetu, który w latach 60 ubiegłego wieku zauważył potencjał przetrwania i rozwoju nauk buddyskich w Europie. Na jego wyraźną prośbę wielcy nauczyciele i praktykujący: Shamar Rinpoche, Kalu Rinpoche, Beru Khyentse Rinpoche, Gendyn Rinpoche, Jigme Rinpoche, Lopon Tsechu Rinpoche oraz Lama Teunsang zaczęli udzielać nauk i zakładać centra buddyjskie w Europie. XVI Karmapa także odbył podróże po Ameryce i Europie udzielając schronienia i dokonując ceremonii Czarnej Korony. Dzisiaj ośrodki Karma Kagyu można znaleźć od Londynu przez Malagę, Ateny, Paryż, Warszawę, Budapeszt aż po Moskwę. Powstały też, skoncentrowane na głębokiej praktyce, ośrodki odosobnieniowe, w których pod okiem mistrzów buddyści europejscy pogłębiają swoje zrozumienie Dharmy.