Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Rime z siedzibą w Warszawie przy ul. Śródziemnomorskiej 55/18 (zwana dalej „Fundacją”, operator stron internetowych zawierających sklep internetowy, dostępnych pod adresami: www.fundacjarime.pl   www.beru.khyentse.pl    www.khyenkong.pl

Jeśli Chcesz uzyskać szczegółowe dane dotyczące sposobu zbierania, zarządzania i przechowywania twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: dyrekcja@fundacjarime.pl  lub na adres pocztowy: Fundacja Rime ul. Śródziemnomorska 55/18, 02-758 Warszawa

Twoje dane od Ciebie podczas rejestracji na kurs, rezerwacji kursu, dokonywania darowizny, zgłoszenia do stałego supportu lub podczas zakładania konta w sklepie, a także gdy przekazałeś nam swoje dane służące potem do przesłania Ci nagrań lub wydawnictw, oraz podczas dokonywania nagrań lub rejestracji foto i video z wydarzeń w których Brałeś udział.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizowania dostaw i/lub zamówień, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego, w tym także do dokonywania transakcji i płatności za produkty nabyte w sklepie;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia jego obsługi i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji wysyłki nagrań, produktów i wydawnictw;
 • obsługi reklamacji, jeśli zgłosisz reklamację;
 • obsługi informacji, które do Fundacji wysyłasz (np. przez formularz kontaktowy); 
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z wcześniej wymienionymi sprawami;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Fundacji przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Rime, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez telefon oraz e-mail;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych za pomocą platform Dotpay, PayPal, Przelewy24 lub inne, autoryzowane, używające zabezpieczeń typu SSL;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które Fundacja świadczy drogą elektroniczną,
 • prowadzenie badań i analiz dla Fundacji Rime, między innymi pod kątem funkcjonalności strony, poprawy pozycjonowania czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających oraz prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, Fundacja będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • umożliwienia kontaktu dla organizacji pożytku publicznego
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś, lub kierując do nas mail na adres: dyrekcja@fundacjarime.pl
 • Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyżej opisany sposób, dopóki nie wycofasz zgody.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym dostarczyć Ci przedmiot zamówienia:

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres dostawy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze stron administrowanych przez Fundację Rimę inaczej, niż jako czytelnik. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub nakazu sądowego lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych Także, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Fundacji sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą już Fundacji potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu;

W odniesieniu do żądania przeniesienia danych, przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w automatycznie.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Fundację Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu – tego ostatniego nie planujemy i nie będziemy realizować.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na naszych stronach oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę stron, jak firmy informatyczne. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz odpowiednim służbom na wezwanie Sądu lub Prokuratury.

Ze względu na konieczność protekcji przed niektórymi działaniami robotów internetowych, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do okresowego sprawdzania, czy zachowania użytkowników stron Fundacji nie noszą cech działań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Twój adres IP firmie Google LLC.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Fundacja Rime zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Informacja o udziale w kursie, retricie, wykładach, spotkaniach, koncertach oraz wydarzeniach towarzyszących, zwanych dalej „wydarzeniami„.

Udział w „wydarzeniu” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania twojego wizerunku w związku z udziałem w kursie, retricie, wykładach, koncertach, spotkaniach oraz wydarzeniach towarzyszących w miejscu ich organizacji a także przejazdu i pobytu Nauczyciela będącego Gościem Ośrodka Khyenkong i Fundacji Rime. Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych, na stronie internetowej khyenkong.pl i fundacjarime.pl a taże profilach Khyenkong i Fundacji Rime w serwisach społecznościowych (np. Facebook)

Wyrażenie zgody potwierdza dobrowolny udział we wspomnianych wydarzeniach, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy, lub nagrania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej; wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach oraz w serwisach społecznościowych (np. Facebook).

Wyrażenie zgody oznacza całkowite zrzeczenie się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Fundacji Rime, z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/nagrań/twoich wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.